SCCM 2012 Update existing collection schedule using Powershell

I found many articles how to set collection schedule for new collection, but unfortunately I didn’t found one that can describe me how to change existing schedule for collection. So I maintain own script. It’s quick and dirty.

#Import SCCM module
Import-Module 'D:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\AdminConsole\bin\ConfigurationManager.psd1'

# TT1 - SCCM Site Code
cd TT1:

# usercolls will keep filtered collection that we would like to changeSchedule, in my case there was "AppInst" string in Name
$usercolls = (Get-CMUserCollection | ?{$_.Name -like "*AppInst*" })

foreach ($coll in $usercolls){
# moreinfo about schedule - I randomized minutes and seconds for refresh, beacuse I choosed hourly interval, so there won't be mass query to DB for every hour at exactly same time
$newsched = New-CMSchedule -Start $((Get-Date).AddMinutes($(Get-Random -Minimum 0 -Maximum 59)).AddSeconds($(Get-Random -Minimum 0 -Maximum 59))) -DurationInterval Hours -RecurCount 1 -DurationCount 0 -RecurInterval Hours

$wcol = $coll.psbase.managedobject
$wsched = $newsched.psbase.managedobject

$wcol.RefreshSchedule = $wsched

$wcol.put()
}

I hope that it will be helpful for you!

SCCM 2012 Wykrywanie metody połączenia klienta (Intranet Internet)

Komenda powershellu pozwalająca wykryć typ połączenia klienta (Internet czy Intranet)

$IsInternetClient = (Get-WmiObject -namespace root\ccm -query "select InInternet from ClientInfo").InInternet

$IsInternetclient przyjmuje wartość $true jeśli klient jest podłączony jako Internet
$IsInternetclient przyjmuje wartość $false jeśli klient jest podłączony jako Intarnet

SCCM 2012 Installation for lazy part 1 – SQL

In this post I will show you method of installation SCCM for lazy people (like I am). This can be useful for testing purposes as well it might be used in production. Main reason to develop those “scripts” was many dependencies that have to be meet before we install SCCM, like windows features, port configurations, optional product installation. In this article I will be base on Windows 2012 / Windows 2012 R2 with all commands, so let’s start.
Continue reading SCCM 2012 Installation for lazy part 1 – SQL

SCCM 2012 Installation for lazy part 2 – SCCM

Let’s go to Configuration Manager 2012  installation dependencies!

1. Install Windows feature dependencies at one big step

Run powershell, place windows CD/iso in cdrom drive (in my case D: )and type:

Continue reading SCCM 2012 Installation for lazy part 2 – SCCM

Windows 10 Instalacja z repozytorium

Tematem tego artykuły będzie przegląd nowej opcji w Windows 10 – instalacji aplikacji z repozytorium.

Słowem wstepu, byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony faktem że w końcu pojawiło się repozytorium aplikacji, które jest już znane z konkurencyjnych systemów. O cho chodzi? Np. żeby w Linuxie zainstalować aplikację należy wpisać: Continue reading Windows 10 Instalacja z repozytorium

Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

Mamy 3 dostepne cmdlety w powershellu do instalacji konrolera domeny:

  • Install-ADDSDomainController – Tworzy nowy kontroler domeny w obecnym lesie
  • Install-ADDSDomain – Tworzy nową domenę w obecnym lesie
  • Install-ADDSForest – Tworzy nowy las

Continue reading Jak wypromować nowy konroler domeny przy użyciu Powershell

Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

Pierwszym krokiem jest zaimportowanie modułu NetAdapter odpowiedzialnego za współpracę z kartami sieciowymi

Import-Module NetAdapter
Continue reading Jak Przypisać adres IP do karty sieciowej używając powershella

How to assign IP address to network interface using powershell

How to assign IP address to network interface using powershell.

First we need to load powershell module responsible for managing Network Adapters:

Import-Module NetAdapter
Continue reading How to assign IP address to network interface using powershell

How to promote new Domain Controler using Power Shell in Windows 2012

Powershell provide us 3 cmdlets to promote new domain conroller in AD:

  • Install-ADDSDomainController – Creates a new domain controller in an existing domain
  • Install-ADDSDomain – Creates a new domain in an existing forest
  • Install-ADDSForest – Creates a new forest

Continue reading How to promote new Domain Controler using Power Shell in Windows 2012