SCCM 2012 Wykrywanie metody połączenia klienta (Intranet Internet)

Komenda powershellu pozwalająca wykryć typ połączenia klienta (Internet czy Intranet)

$IsInternetClient = (Get-WmiObject -namespace root\ccm -query "select InInternet from ClientInfo").InInternet

$IsInternetclient przyjmuje wartość $true jeśli klient jest podłączony jako Internet
$IsInternetclient przyjmuje wartość $false jeśli klient jest podłączony jako Intarnet